poniedziałek, 25 lutego 2008

INTERAKCJE 2008 12-16 maja 2008

Festiwal „Interakcje” to cykliczne prestiżowe spotkanie czołowych artystów z całego świata uprawiających sztukę najnowszą.

Jest jedynym organizowanym w Polsce i jednym z kilku europejskich corocznych festiwali poświęconych prezentacji szeroko pojętej sztuki performance. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń z zakresu sztuk performatywnych o europejskiej renomie, a także jest jednym z nielicznych tak konsekwentnie budowanych projektów realizowanych na świecie.

Do udziału w tegorocznej jubileuszowej edycji zaproszeni zostali artyści, którzy w ocenie organizatorów wywarli największy wpływ na rozwój tej imprezy.

W ramach festiwalu zostanie zaprezentowanych: ponad 40 indywidualnych pokazów, specjalny koncert jubileuszowy oraz cykl wykładów w szkołach ponadgimnazjalnych poświęconych sztuce.

Pragnąc podnosić poziom merytoryczny prezentacji sztuki, zwracamy szczególną uwagę na globalną różnorodność wynikającą z odmienności kultur w obszarze sztuki najnowszej. Można to osiągnąć m.in. poprzez udział artystów z różnych krajów. Dlatego w 9 dotychczasowych festiwalach zaprezentowało się ponad 100 twórców z ponad 20 krajów całego świata – w tym tak egzotycznych i odległych jak Indie, Tajlandia, Nowa Zelandia, Singapur, Kanada, USA, Japonia.

Od 2005 r. każda kolejna edycja festiwalu jest budowana według indywidualnego programu kuratorskiego. Taka formuła nie pozwala na skostnienie festiwalu, porządkuje proces decyzyjny oraz wprowadza element refleksji nad sztuką. Program przygotowany i przemyślany przez kuratora pozwala zaprezentować pewne spójne zdanie na temat tej sztuki. Wtedy festiwal to coś więcej niż tylko zestaw nazwisk. Takie spojrzenie pozwala dostrzec w wielości form sztuki współczesnej coś więcej niż tylko indywidualne decyzje artystyczne, ale też nurty i tendencje, zależności regionalne, wpływ różnych kultur, kontekstów cywilizacyjnych, historycznych doświadczeń. W pierwszym roku funkcjonowania takiej formuły kuratorem był Alastair MacLennan – artysta, teoretyk, organizator, profesor School of Art and Design University of Ulster w Irlandii Północnej. W roku 2006 swój program kuratorski przygotował Richard Martel – Kanadyjczyk, artysta, wydawca, krytyk, założyciel Centrum Sztuki Aktualnej LE LIEU w Quebec. Kuratorem ubiegłorocznego festiwalu był artysta z Tajlandii - Chumpon Apisuk.

Tegoroczny jubileuszowy Festiwal, będzie próbą podsumowania wszystkich dotychczasowych edycji. Do udziału zostali zaproszeni Ci artyści, którzy swoją postawą twórczą wywarli największy wpływ na poziom merytoryczny ubiegłych festiwali, którzy także są najbardziej reprezentatywni dla szeroko pojętej sztuki performance na świecie. Każdy z zaproszonych przedstawi co najmniej jedną ze swych prac, co da łączną liczbę minimum 40 indywidualnych pokazów. Na Festiwal składają się też elementy teoretyczne i edukacyjne. Zamierzamy zorganizować: panel dyskusyjny moderowany przez krytyków i teoretyków oraz cykl wykładów w szkołach ponadgimnazjalnych, poświęconych roli sztuki i artysty we współczesnym społeczeństwie, prowadzonych przez artystów i krytyków sztuki. Tegoroczny Festiwal, ze względu na swój jubileuszowy charakter, zostanie uświetniony koncertem muzyki współczesnej, wpisującym się doskonale w program imprezy, a adresowanym do publiczności nie tylko festiwalowej. Wszystkie pokazy podczas Festiwalu są niebiletowane, udział w prezentacjach jest dla publiczności bezpłatny.

Od roku 2001, by umożliwić jak największej liczbie osób zainteresowanych obejrzenie artystów, organizujemy wspólnie z galeriami z różnych miast Polski dodatkowe prezentacje wybranych artystów biorących udział w Interakcjach. W tym roku zaprezentują się dodatkowo m.in. w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Bielsku – Białej.

Współorganizatorami Festiwalu są: Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Stowarzyszenie Artystów Sztuk Innych w Warszawie, Fundacja Promocji Sztuki Performance „Kesher” w Krakowie, Galeria Działań w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Galeria Patio WSHE w Łodzi, Fundacja Sektor 1 z Katowic, Galeria Bielska BWA w Bielsku – Białej.

Lista zaproszonych artystów:

Jan Świdziński
Ryszard Piegza
Anna Kuczyńska
Przemysław Kwiek
Janusz Bałdyga
Władysław Każmierczak i Ewa Rybska
Artur Tajber
Zygmunt Piotrowski
Grupa Restauracja Europa
Michel Giroud
Charles Dreyfus
Max Horde
Lefcadio Mortimer
Valentin Torrens
Josef R.Juhasz
Viktor Pietrov
Sakiko Yamaoka
Bruce Barber
Chumpon Apisuk
Adina Bar-on
Boris Nieslony
Richard Martel
Inari Virmakoski
Krzysztof Zarębski
Roddy Hunter
Balint Szambathy
Jiri Suruvka
Angel Pastor
Nicola Frangione
Seiji Shimoda
Uto Gusztav
Peter Grzybowski
Pekka Luhta
Jacques van Poppel
Myriam Laplante
Andrzej Partum

Lista jest dynamiczna i może się zmienić

sobota, 23 lutego 2008

INTERAKCJE 2008, may 12-16th 2008

„Interakcje” festival is an annual, prestigious meeting of the most important modern artists from all over the world.

It is the only one in Poland and one of the very few European annual festivals about widely considered art of performance. This event is permanently stuck to the list of the most important performance meetings of European range. It also is one of very few projects in the world, made so consequently every year.

This year there is going to be an 10th anniversary of Interakcje. To this edition the organisers have invited performers who had had the greatest influence on the development of The Event.

During the festival there are going to be presented: about 40 individual performances, special anniversary concert and series of lectures about art at high schools.

Every year we are trying to incerase the essential standards of the art we present. We pay attention especially to the global diversity caused by cultural variety of modern art. It's attainable by inviting artists from various countries. That's why we were able to see over 100 performers from over 20 countries including such distant and exotic ones like India, Thailand, New Zeland, Singapore, Canada, USA or Japan during past 9 edition of Interakcje.

Since 2005 every edition of Interakcje is made according to the individual warden program. This way helps to develop the festival, orders making decisions nad includes a bit of reflection about art. Programme made by the warden helps to reveal common point of view about art. This makes the event something more than just the list of names. This way enables us to see the variety of forms of modern art, something more than just individual artistic decisions but also new trends and influence of local cultures, civilizations and historical experiences. In the first year of making Interakcje this way Alastair MacLennan – artist, theoretician, organisator, profesor of School of Art and Design University of Ulster in Northern Ireleand was the warden. In 2006 Richard Martel – canadian artist, publisher, critic, founder of LE LIEU in Quebec presented his own warden programme. The warden of last year's festival was Thai artist Chumpon Apisuk.

Interakcje 2008 is going to be an attempt of resume all edition so far. We have invited artists who's performances had the greatest influence on developing essential standards of the past editions and shows the point of widely considered performance art around the world. Everyone of the invited is going to present at least one of his own masterpiece and that amount to at least 40 individual performances. The event consist also of theoretical and educational parts. We are going to organise panel moderated by the critics and theoretisians of art and series of lectures for high schools that referes about the part of art and artist at today's society presented by the artists and art critics. This year's festival for the sake of 10th anniversary is going to be splendored to the modern music concert that fits well to the programme of the event and is going to be appreciated by many other people than just Interakcje vievers. All performances during the festival are free of charge.

Since 2001 we have been organising some extra presentations of some chosen artists who take part in Interakcje in other cities of Poland eg. Warsaw, Cracow, Lodz Katowice and Bielsko-Biala. That makes more people interested in modern art able to see our performances.

Co-organisers of The Interakcje 2008 are: City Hall of Piotrkow Trybunalski, Stowarzyszenie Artystów Sztuk Innych w Warszawie, Fundacja Promocji Sztuki Performance „Kesher" w Krakowie, Galeria Działań w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Galeria Patio WSHE w Łodzi, Fundacja Sektor 1 z Katowic, Galeria Bielska BWA w Bielsku – Białej.

Artists invited this year:
Jan Świdziński
Ryszard Piegza
Anna Kuczyńska
Przemysław Kwiek
Janusz Bałdyga
Władysław Każmierczak i Ewa Rybska
Artur Tajber
Zygmunt Piotrowski
Grupa Restauracja Europa
Michel Giroud
Charles Dreyfus
Max Horde
Lefcadio Mortimer
Valentin Torrens
Josef R.Juhasz
Viktor Pietrov
Sakiko Yamaoka
Bruce Barber
Chumpon Apisuk
Adina Bar-on
Boris Nieslony
Richard Martel
Inari Virmakoski
Krzysztof Zarębski
Roddy Hunter
Balint Szambathy
Jiri Suruvka
Angel Pastor
Nicola Frangione
Seiji Shimoda
Uto Gusztav
Peter Grzybowski
Pekka Luhta
Jacques van Poppel
Myriam Laplante
Andrzej Partum

The list can change.

translation: Piotr Kasznia

piątek, 15 lutego 2008

Pojawienie się #1

Dnia 15 lutego 2008, między godziną 19.08 a 19.46 Grupa Restauracja Europa, wykonała pojawienie się nr 1 w Piotrkowskiej BWA. Wcześniej straszyliśmy się spadającymi satelitami oraz wybieraliśmy oficjalny film grupy (jednogłośnie wybrano Pulp Fiction). Mrożącą krew w żyłach relację fotograficzną autorstwa Szymona Iznerowicza z pamiętnego wydarzenia można obejrzeć w galerii.

niedziela, 10 lutego 2008

Restauracja Europa

Fotograficzny skrót pewnego wieczoru spędzonego przez członków (kochamy to słowo) Grupy Artystycznej Restauracja Europa. Można by powiedzieć że to pierwsza oficjalna sesja/dokumentacja w pełnym składzie, czyli: Piotr Gajda, Gordian Piec, Piotr Łaszek, Olgierda Nowakowska, Mariusz Marchlewicz. Zdjęcia wykonał Szymon Iznerowicz z pomocą Piotra Kaszni. Zapraszamy do galerii.