poniedziałek, 21 maja 2007

Interakcje 2007

W dniach 7-12 maja 2007 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbył się IX Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE.
W tym roku współkuratorem artystycznym był Chumpon Apisuk, światowej sławy artysta i animator działań artystycznych z Tajlandii. Dzięki jego wyborom zobaczyliśmy sporą dawkę azjatyckiej sceny performance, którą charakteryzują zdecydowanie odmienne od kultury i estetyki europejskiej postawy twórcze, czerpiące inspiracje z dalekich nam stylistyk i tradycji. Nowością tegorocznego Festiwalu był panel dyskusyjny pod nazwą "Krytycy Festiwalu". Debata teoretyczna z udziałem artystów i krytyków wzbogaciła Festiwal o część teoretyczno-naukową.
Cieszymy się bardzo, że mimo trwających sporów o sens i rozumienie sztuki współczesnej, wzrasta zainteresowanie dla tej dyscypliny sztuki. Dowodem tego jest żywe zainteresowanie publiczności, zwłaszcza młodej, sztuką performance. Dobrze też świadczy o jej kondycji ilość nominowanych i nagradzanych artystów performance prestiżowymi nagrodami, takimi jak na przykład Paszport Polityki czy Nagroda Wielka Fundacji Kultury.

Zaproszeni artyści / Invited artists:

AZJA

Singapur:

Lee Wen
Lynn Chalotte Lu
Juliana Yasin
Kai Lam
Angie Seah

Tajlandia:

Noppawan Sirivejkul
Mongkol Plienbangchang
Vasan Sittikhet
Chumpon Apisuk
Noi Apisuk

Hongkong:

Koh Siu Lan

Tajwan:

Yeh Tzu-Chi

Korea:

Hong O Bong

Japonia:

Hiromi Shirai
Tokio Maruyama

Pozostali:

Holandia
Jacques van Poppel
Kanada
Jolanta Lapiak
Francja
Fabien Montmartin
Irlandia Północna
Brian Patterson
Szkocja
Kenny McBride
Serbia
Nenad Bogdanovic
Bialorus
Viktor Petrov
Niemcy
Helge Mayer
Egipt
Omar Ghayatt
Polska
Jan Świdziński
Przemysław Kwiek
Ryszard Ługowski
Bartek Łukasiewicz
Paweł Górecki
Michał Bałdyga
Waldemar Tatarczuk
Artur Tajber
BBB Johannes Deimling
Angelika Fojtuch
Fredo Ojda
Grupa ŁUHUU
(Karina Marusińska, Katarzyna Goleń,
Natalia Rzeźniak, Agnieszka Rzeźniak)
Grupa Restauracja Europa
(Stanisław Piotr Gajda,
Gordian Piec, Mariusz Marchlewicz)Idea Festiwalu

Po raz pierwszy idea festiwalu pojawiła sie w 1998 roku. W restauracji Europa - wtedy jeszcze funkcjonującym jako miejsce gastronomiczno-towarzyskie - podczas obiadu po odsłonięciu tablicy upamietniającej fakt symbolicznego przeniesienia centrum Świata do Piotrkowa Ryszard Piegza powiedział: Dlaczego nie tu!

Kilka miesięcy później gościliśmy u Ryszarda w Paryżu. Kierując sie do metra wedrowaliśmy avenue Montaigne i gdzieś w okolicy domu zamieszkiwanego niegdyś przez Marlenę Dietrich Ryszard powiedział: Więc zróbmy to. Rozdzielił funkcje i zaproponował pierwsze nazwiska. Wtedy, jeszcze nieświadomi potęgi wprawionej w ruch maszyny interkacyjności, pierwszy raz tak dokładnie poczuliśmy czego chcemy. Piotrkowski festiwal sztuki performance został poczęty.

W maju 1999 r. ujrzał światło dzienne pierwszy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji INTERAKCJE. Wcześniej odbywały się w Piotrkowie Międzynarodowe Spotkania Artystyczne TRANSLACJE. Tak więc od kilkunastu lat przyjeżdzają do miasta artyści z całego świata aby prezentować swe dokonania, aby dyskutować o sztuce współczesnej, aby wchodzić w interakcje z mieszkańcami i miejscem - aby tworzyć sztukę!

Przygotowując kolejne edycje festiwalu stawiamy sobie wciąż nowe wyzwania dotyczące jego przyszłości, form ewolucji, którym powinien ulegać aby zachować nie tylko własny image ale także aktualność prezentacji. Interakcje systematycznie utrwalają swoją pozycję na mapie wydarzeń sztuki współczesnej. Zachowują równocześnie swoją świeżość i spontaniczność, przyciągają coraz większą liczbę zwolenników i przeciwników.

Festiwal INTERAKCJE jest również próbą utrwalenia zderzenia w symbolicznym miejscu - Centrum Świata - potężnych energii kilkudziesięciu artystów i szczególnego miasta.

Energii eksplodującej jak wulkan, tak niemożliwej do utrwalenia jak sztuka performance.

Interakcje 2007

Between 7 and 12 may 2007 9th edition of The Interakcje took place in Piotrkow Trybunalski. In that year Chumpon Apisuk was artistical co-warden of the festival. He is the world famous Thai artist and animator of artistic actings. Due to his choices we were able to see piece of Asian performance which has quite different cultural and histoical background from the European art, because it is inspired by distant and exotic cultures and tradition. The novelity of that edition an expert discussion ”Krytycy Festivalu”(eng. Festival Critics). It was a theoretical panel with artists and critics and it added some theoretical and educational aspects. We are pleased that despite the discussion about understanding and and the point of modern art, the interest of the matter is still incerasing. It is also very good to hear about number nominations and prestigious awards like „Paszport Polityki” or „Nagroda Wielka Fundacji Kultury” for performance artists.

Invited artists:

Asia

Singapore:

Lee Wen
Lynn Chalotte Lu
Juliana Yasin
Kai Lam
Angie Seah

Thailand:

Noppawan Sirivejkul
Mongkol Plienbangchang
Vasan Sittikhet
Chumpon Apisuk
Noi Apisuk

Hongkong:

Koh Siu Lan

Taiwan:

Yeh Tzu-Chi

Korea:

Hong O Bong

Japan:

Hiromi Shirai
Tokio Maruyama

Other:

Holand
Jacques van Poppel
Canada
Jolanta Lapiak
France
Fabien Montmartin
North Ireland
Brian Patterson
Scotland
Kenny McBride
Serbia
Nenad Bogdanovic
Belarus
Viktor Petrov
Germany
Helge Mayer
Egypt
Omar Ghayatt
Poland
Jan Świdziński
Przemysław Kwiek
Ryszard Ługowski
Bartek Łukasiewicz
Paweł Górecki
Michał Bałdyga
Waldemar Tatarczuk
Artur Tajber
BBB Johannes Deimling
Angelika Fojtuch
Fredo Ojda
Grupa ŁUHUU
(Karina Marusińska, Katarzyna Goleń,
Natalia Rzeźniak, Agnieszka Rzeźniak)
Grupa Restauracja Europa
(Stanisław Piotr Gajda,
Gordian Piec, Mariusz Marchlewicz)The idea of the festival emerged in 1998. There was dinner in "Europa" restaurant, which at that time still functioned only as s gastronomy and a place of social gatherings, and it was organised to celebrate the symbolic transfer of the centre of the world to Piotrkow. During this dinner Ryszard Piegza said : Why not here !

A few months later we were Ryszard's guests in Paris. We were walking down Montaigne Avenue and heading towards the Underground, when somewhere near Marlene Dietriech's house Ryszard said : So let's do it. He allocated responsibilities and suggested some names. It was only then that we, still unconscious of the power of interactions, felt what we really wanted. The art performance festival in Piotrkow came into being.

The first International Festival of the Art of Action "Interakcje" took place in May 1999. Before that time Piotrkow was a place where International Meetings of Artists "TRANSLATIONS" were organised. So artists from the whole world have been coming to the town for over ten years to present their achievements, to discuss the modern art, to interact with the place and its inhabitants - in other words to create art!

Every year when working on the programme of the festival we set ourselves new goals and challenges relating to its future and forms of evolution, which is necessary if the festival is to maintain its own image and keep up to date. "Interakcje" systematically strengthen its position among other events celebrating modern art. The festival also maintains its freshness and spontaneity and the number of both adherents and opponents is constantly growing.

"Interakcje" Festival is also an attempt to commemorate that clash of enormous artistic power with a very special town, in a symbolic place - the Centre of the World.

The power exploding like a volcano, just as impossible to seize as performance art.

translation: Piotr Kasznia